ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox language ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) (ꯂꯣꯟ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯈꯨꯗꯝ/ꯀꯣꯗ:"omp") ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯷꯰꯹ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫[꯱][꯲][꯳] ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯱꯸, ꯆꯩꯇꯞ ꯃꯌꯦꯛ ꯸, ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯸ ꯱ꯁꯨꯡ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Incubator