ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:172.70.82.125

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯫ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯤꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯗ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯥ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯥꯎꯗꯦ ꯫