ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
DNA simple.svg

ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Biology) ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ