ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯤꯌꯟ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯌꯟ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ) (Christianity) ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯖꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜ ꯏꯟꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯢꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ