ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ-ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ, ꯇꯈꯦꯜ (ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ), ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ, ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ, ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ-ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯋꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯕꯔꯃꯥ) ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯱꯸ ꯁꯨꯕ ꯆꯥꯍꯤꯆꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ-ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ