ꯑꯔꯥꯟꯕꯥ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯫ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯗ, ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯒꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤ ꯁꯥꯔꯣ