ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯲꯰꯱꯶ ꯄꯣꯢꯅꯨꯗ ꯅꯝꯍꯧꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯫
ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯲꯰꯱꯶ ꯄꯣꯢꯅꯨꯗ ꯅꯝꯍꯧꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯫

ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ (ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ)ꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯂꯝꯂꯦꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯠꯅꯤ ꯫ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯢꯔꯕ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯄꯥꯠ ꯍꯥꯢꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢꯊꯪꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯠꯅꯤ ꯫[꯱][꯲] ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯢꯔꯕ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯀꯩꯄꯨꯜ ꯂꯝꯆꯥꯎ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯄꯨ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫[꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ