Wanted categories

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ꯵꯰ results in range # to #꯵꯰.

ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯵꯰ | ꯃꯥꯊꯪ ꯵꯰) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)

 1. Wp/mni‏‎ (꯱,꯹꯹꯷ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱,꯹꯹꯷)
 2. ꯱꯰꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ‏‎ (꯱,꯰꯰꯱ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱,꯰꯰꯱)
 3. ꯲꯰꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ‏‎ (꯱,꯰꯰꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱,꯰꯰꯰)
 4. ꯳꯰꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ‏‎ (꯵꯶꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯵꯶꯰)
 5. ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ‏‎ (꯵꯵꯲ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯵꯵꯲)
 6. ꯎꯆꯦꯛ‏‎ (꯴꯹꯸ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯴꯹꯸)
 7. ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ‏‎ (꯳꯸꯶ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯸꯶)
 8. ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ‏‎ (꯲꯸꯳ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯸꯳)
 9. ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ‏‎ (꯲꯱꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯱꯵)
 10. ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ‏‎ (꯲꯰꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯰꯰)
 11. ꯂꯩꯄꯥꯛ‏‎ (꯱꯹꯶ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯹꯶)
 12. ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯷꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯷꯵)
 13. ꯁꯦꯛꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔꯒꯤ ꯁꯣꯟꯅꯠꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯵꯳ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯵꯳)
 14. ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯵꯳ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯵꯳)
 15. ꯑꯦꯏꯁꯣꯞꯀꯤ ꯐꯦꯕꯜꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯳꯶ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯳꯶)
 16. ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯳꯴ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯳꯴)
 17. ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯉꯨ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯳꯱ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯳꯱)
 18. ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯆꯠꯅ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ-ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯲꯷ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯲꯷)
 19. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯱꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯱꯵)
 20. ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯱꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯱꯵)
 21. ꯹꯰꯰ꯗꯒꯤ ꯱꯰꯰꯰ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯱꯰꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯰꯰)
 22. ꯸꯰꯱ꯗꯒꯤ ꯸꯹꯹ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯹꯷ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯹꯷)
 23. ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯎꯔꯧꯁꯤꯡ‏‎ (꯹꯳ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯹꯳)
 24. ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡ‏‎ (꯸꯸ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯸꯸)
 25. ꯁꯤꯟꯇꯣ ꯀꯃꯤ‏‎ (꯸꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯸꯵)
 26. ꯷꯰꯰ꯇꯒꯤ ꯸꯰꯰ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯸꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯸꯰)
 27. ꯂꯣꯟ‏‎ (꯷꯷ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯷꯷)
 28. ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ‏‎ (꯷꯲ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯷꯲)
 29. ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ‏‎ (꯷꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯷꯰)
 30. ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ‏‎ (꯶꯹ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯶꯹)
 31. ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ‏‎ (꯶꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯶꯵)
 32. ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯤꯡ‏‎ (꯶꯳ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯶꯳)
 33. ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ‏‎ (꯵꯹ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯵꯹)
 34. ꯌꯨꯑꯦꯁꯑꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ‏‎ (꯵꯱ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯵꯱)
 35. ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ‏‎ (꯵꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯵꯰)
 36. ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢꯁꯤꯡ‏‎ (꯴꯸ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯴꯸)
 37. ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯜ ꯂꯣꯢꯁꯪ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯛꯂꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ‏‎ (꯴꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯴꯵)
 38. ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯹ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯹)
 39. ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯸ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯸)
 40. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯳ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯳)
 41. ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯲ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯲)
 42. ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯲ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯲)
 43. ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯱ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯱)
 44. ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯰)
 45. ꯆ꯭ꯍꯠꯇꯤꯁ꯭ꯒꯔꯍꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯰)
 46. ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯳꯰ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯰)
 47. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ‏‎ (꯲꯹ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯹)
 48. ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ ꯒꯧꯇꯝꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ-ꯂꯝꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯅꯝꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ‏‎ (꯲꯷ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯷)
 49. ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ‏‎ (꯲꯶ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯶)
 50. ꯁꯦꯛꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡ‏‎ (꯲꯵ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯵)

ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯵꯰ | ꯃꯥꯊꯪ ꯵꯰) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)

"https://mni.bharatpedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:WantedCategories" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ