ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
꯲꯳:꯳꯷, ꯲꯵ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯌꯦꯡꯕ SonOfZeus (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ | ꯈꯣꯝ) ꯅꯥ
(ꯈꯦꯠ) ← ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯥ (ꯈꯦꯠ) | ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ → (ꯈꯦꯠ)
DNA simple.svg

ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Biology) ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ