ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ

It is recommended to use a unique password that you are not using on any other website.

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯅꯪꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯫

১০,৬৮২

ꯁꯦꯝꯒꯠ-ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

৯,৯৩০

ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ

"https://mni.bharatpedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:CreateAccount" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ