ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ: ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ:ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ-ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯅꯕ ꯔꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯛꯆꯤꯟꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯗ ꯅꯝꯃꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯅꯝꯐꯝꯗꯨ ꯅꯝꯃꯨ ꯫
ꯂꯤꯖꯦꯟ: (ꯍꯧ) = ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯱ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ-ꯌꯦꯡꯕ, (ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ) = ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ-ꯌꯦꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ, = ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅꯤ ꯫

꯲꯵ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯹ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

"https://mni.bharatpedia.org/wiki/ꯊꯋꯥꯢ_ꯄꯥꯟꯕ_ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ