ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯌꯦꯡꯎ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ:

The action you have requested is limited to users in the group: ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ.


ꯅꯪꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯥ ꯍꯟꯂꯨ ꯫