ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ

Jump to navigation Jump to search

ꯆꯪꯗꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ

ꯂꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ
ꯑꯇꯦꯟꯕ-꯱ꯍꯦꯛ-ꯇ ꯌꯥꯕ ‌‌‌‌‌ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ
ꯂꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ(ꯕꯥꯏꯇ ꯇ)꯶,꯸꯲꯸
ꯂꯃꯥꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ1
ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟmni - ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯋꯤꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ
ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯌꯥꯍꯟꯕ
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡ
ꯂꯥꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯪꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯦꯍꯣꯏ
Page imageKangla Sha.JPG

ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯂꯃꯥꯏ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥAllow only administrators (ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗꯅ)
ꯂꯦꯡꯍꯟꯕꯥAllow only administrators (ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗꯅ)
View the protection log for this page.

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ

ꯂꯃꯥꯏ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ>Awangba Mangang
ꯂꯃꯥꯏ ꯁꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ꯲꯱:꯰꯱, ꯲꯰ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱
ꯈꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡWikiDwarf (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ | ꯈꯣꯝ)
ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ꯰꯹:꯴꯸, ꯳ ꯃꯦ ꯲꯰꯲꯲
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯱꯸
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯌꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ
ꯀꯨꯏꯗꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯁꯤꯡ(꯹꯰ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ)
ꯑꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ

ꯂꯃꯥꯏꯁꯤ ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡ

ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ (꯳)
  • __HIDDENCAT__
  • __NOEDITSECTION__
  • __NOTOC__
"https://mni.bharatpedia.org/wiki/ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ_ꯂꯃꯥꯏ" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ